SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Zahvaljujemo se vam za obisk naše spletne strani www.apnea.si. Pri nas organiziramo delavnice, tečaje in treninge potapljanja. Etičnost, profesionalnost, optimizem in prilagodljivost so naša temeljna vodila, visok nivo zadovoljstva naših strank pa naš končni cilj.

Različna ponudnika treningov, delavnic in tečajev

Vse vsebine, objavljene na naši spletni strani so last dveh različnih ponudnikov, za katera pa veljajo spodnji isti Splošni pogoji poslovanja.

Prvi ponudnik, ki organizira in izvaja tečaje, delavnice in podobne enkratne dogodke je samostojni podjetnik s firmo Inženirske in športne storitve, Samo Jeranko s.p., Saveljska cesta 70A, 1000 Ljubljana, matična številka: 7153937000, davčna številka: 39983757 (»Samo Jeranko s.p.«).

Drugi ponudnik, ki organizira in izvaja treninge je društvo ŠPORTNO DRUŠTVO APNEA SLOVENIJA, Saveljska cesta 70A, 1000 Ljubljana, matična številka: 4068939000, davčna številka: SI 50585479 (»ŠPORTNO DRUŠTVO APNEA SLOVENIJA«).

Zaradi podobnosti storitev oba ponudnika na isti spletni strani, skupaj in usklajeno določata te Splošne pogoje poslovanja.

Varstvo osebnih podatkov

Temeljna dejavnost ponudnikov je organizacija plavalnih in potapljaških storitev. Posledično temeljna dejavnost niti prvega niti drugega ponudnika ni obdelava osebnih podatkov, a vendar se pri poslovanju ne glede na navedeno neizogibno srečujeta z osebnimi podatki svojih strank.

Glede pridobivanja, varstva, obdelave in hrambe vaših osebnih podatkov vas napotujemo na politiko zasebnosti .

Udeleženec soglaša, da bo ponudniku predal resnične in popolne podatke, ki so potrebni za izdajo računa za plačilo ponudnikovih storitev in za njegovo dosegljivost ponudniku. Udeleženec je prav tako dolžan takoj sporočiti vsako spremembo podatkov (npr. sprememba elektronskega naslova / naslova stalnega ali začasnega bivališča za pošiljanje računa ali podatke za dosegljivost v primeru preklica termina), ki vpliva na pravice ali še neizpolnjene obveznosti udeleženca v poslovanju s ponudnikom. V primeru, da udeleženec spremembe podatkov ne opravi v 3 delovnih dneh od spremembe, se računi in druga sporočila, poslana udeležencu štejejo za veljavno poslana in prejeta.

Uvodne določbe

S temi Splošnimi pogoji poslovanja so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti med posameznim ponudnikom in naročnikom storitev, tj. udeležencem delavnice, tečaja ali treningov, pri čemer Splošni pogoji poslovanja predstavljajo integralni del pogodb oziroma dogovorov, sklenjenih med ponudnikom in naročnikom storitev (slednji v nadaljevanju tudi: »stranke«, »uporabniki«, »člani« ipd.).

Splošni pogoji poslovanja se nanašajo na sklenitev pogodbe, tj. naročilo storitev pri enem ali drugem ponudniku (za kar se šteje npr. sprejeta ponudba, izvršeno nakazilo, plačan (pred)račun,…).

Uporabnik s svojim soglasjem (s klikom in oznako ✓ na gumb) in z nadaljnjo uporabo spletne strani oziroma z udeležbo pri aktivnostih ponudnika, izrecno potrjuje:

 • da je bil s Splošnimi pogoji poslovanja seznanjen pravočasno in na način, da je imel dovolj časa, da se je pred naročilom storitev seznanil s pogoji glede opravljanja plačilnih storitev in
 • da s svojimi pravicami in obveznostmi opredeljenimi v teh Splošnih pogojih poslovanja, v celoti soglaša.

Splošno

Glavne storitve, ki jih opravljata ponudnika so organiziranje in izvajanje raznovrstnih delavnic statične in dinamične apneje, različnih nivojskih programov v sklopu tečajev prostega potapljanja in treningov potapljanja na vdih in plavanja na bazenu.

Zdravstvena in psihofizična sposobnost ter omejitev odgovornosti ponudnika

Uporabnik potrjuje, da je seznanjen z dejstvom, da je apnea šport, s katerim so povezana tveganja in nevarnosti in da pri treningih / tečajih apnee lahko pride do začasnih ali trajnih poškodb, v skrajnem primeru pa tudi do utopitve ali smrti iz drugega razloga. Uporabnik je seznanjen, da mora posebno skrbno posvečati tveganjem, kot so npr.: drseče površine na kopališču in v neposredni bližini plavališča, okužbe, povezane z neustrezno prečiščeno vodo in poškodbe ter telesne okvare povezane z izvajanjem programa apnee. Ponudnik v zvezi s temi tveganji ne odgovarja, tveganja pa uporabnik lahko zmanjša, v kolikor spoštuje pravila na bazenih, kopališčih ter navodila in priporočila ponudnika.

Uporabnik se je dolžan posvetovati s svojim osebnim zdravnikom o nameri potapljanja pred kakršnikoli plačilom ponudnikovih storitev, prav tako pa je dolžan vsakega vaditelja pred izvedbo treninga / tečaja / delavnice seznaniti s svojim relevantnim zdravstvenim in psihofizičnim stanjem in ga opozoriti na morebitne posebnosti, ki bi po njenem najboljšem vedenju kakorkoli pripomogli k zmanjševanju ali obvladovanju morebitnih tveganj za varnost in zdravje stranke same, soudeležencev treninga / tečaja / delavnice, ali tretje osebe.

V nasprotnem primeru je udeleženec odškodninsko odgovoren ponudniku za vse nastale stroške.

Uporabnik s sprejemom teh Splošnih pogojev poslovanja med drugim izrecno potrjuje:

 • da se je s svojim zdravnikom posvetoval glede primernosti potapljanja;
 • da nima nikakršnih težav, psihofizičnih omejitev ali posebnih navodil s strani zdravnika, zaradi katerih mu je kakšna od aktivnosti ponudnika prepovedana, omejena, ali terja prilagojeno vadbo na način, da bi ogrožal sebe ali drugega;
 • da bo svojo psihofizično pripravljenost redno preverjal ter upošteval svoje znanje in njegovo postopno nadgrajevanje in ustrezno s pridobljenimi izkušnjami skrbel za implementacijo omejitev (predvsem pri postopni intenzivnosti obremenitev in naprezanj);
 • da se bo aktivnosti udeleževal po lastni razumni presoji (zdrav, nepoškodovan, spočit, ne podhranjen ali dehidriran, ne pod vplivom alkohola, zdravil, psihotropnih substanc ali drugih snovi, ki bi vplivale na moje ustrezno psihofizično stanje);
 • da je zdravstveno sposoben za udeležbo pri aktivnostih ponudnika;
 • da bo spoštoval predpise, kot npr. kopališki red in pravila obnašanja na bazenih, kopališčih ali na drugih mestih, kjer se aktivnosti izvajajo, pri čemer ponudnik uporabniku ne bo odgovoren za vračilo denarja ali kako drugače, v kolikor bo uporabnik prisiljen bazen oziroma kopališče zaradi svojega ravnanja zapustiti;
 • da prevzema odškodninsko odgovornost za škodo, ki bi nastala drugim udeležencem treningov, tretjim osebam ali na premoženju udeležencev ali tretjih oseb, kot posledica njegovih dejanj, ki bi bili v nasprotju z navodili trenerjev oziroma vaditeljev (še posebej o pripravi na potop, izvajanju potopa in dolžini potopa) ali temi Splošnimi pogoji poslovanja.

Cenik

Podrobnejši opis vseh storitev, tj. tečajev, treningov in delavnic, so objavljeni na spletni strani. Enako velja za lokacije izvedbe aktivnosti, nivojev in primernosti programov, kot tudi vsakokrat veljavni urnik izvedb tečajev, treningov in delavnic.

Cene, prikazane na Ceniku storitev ponudnika se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila, zavezujejo pa od datuma, ko ponudnik objavi nov cenik in veljajo za nakupe dobroimetja od datuma objave dalje.

Sistem plačevanja in rezervacij TEČAJA ali DELAVNICE

Tečaje in delavnice organizira in izvaja ponudnik Samo Jeranko s.p.

Termini za tečaje ali delavnice so vnaprej predvideni, objavljeni in objavljeni na spletni strani.

Plačilo tečaja ali delavnice se šteje kot nakup dobroimetja za izbrano storitev. S plačilom se šteje pogodba med ponudnikom in uporabnikom za sklenjeno. Cene vključujejo DDV. Veljaven je cenik, ki je bil veljaven na dan potrditve nakupa.

Nakup dobroimetja: Za tečaj ali delavnico je nakup dobroimetja možno izvesti po prejemu računa s strani ponudnika. Račun udeleženec prejme po elektronski pošti s strani ponudnika.

Potrditev rezervacije termina: Po plačilu dobroimetja se udeleženci rezervira prost termin (glede na urnik in lokacijo, ki mu ustreza). Rezerviran termin se šteje za unovčeno dobroimetje, v kolikor rezervacija s strani uporabnika NI PRAVOČASNO ODPOVEDANA (glej točko 3 Nepravočasno odpovedana rezervacija s strani UPORABNIKA), saj je udeleženec samostojno odgovoren za organiziranje svojega časa (pred rezervacijo je potrebno dobro predvideti predvidljive službene in zasebne obveznosti).[1]

1. ✓ Preklic izvedbe rezerviranega termina s strani PONUDNIKA: V kolikor izvedbo rezerviranega termina prekliče ponudnik (npr. zaradi neugodnih vremenskih razmer, izbruha epidemije, zaprtja bazena, drugega dejavnika ogrožanja varnosti ali zdravja, hude bolezni vaditelja in nemožnosti zagotovitve drugega vaditelja) se dobroimetje NE šteje kot unovčeno in uporabnik lahko rezervira drug poljuben termin.

2. ✓ Pravočasno odpovedana rezervacija s strani UPORABNIKA: Po rezervaciji termina lahko uporabnik rezervacijo po elektronski pošti (ali pisno s priporočeno pošiljko)  odpove tako, da ponudnik prejme odpoved vsaj 10 delovnih dni pred izvedbo rezerviranega termina. Rezervacija se šteje za PRAVOČASNO ODPOVEDANO. Šteje se, da lahko le rok 10 delovnih dni ponudniku zagotavlja dovolj časa, da poskusi zagotoviti, da bo odpovedano mesto prevzel drug uporabnik. Za prvi delovni dan roka se šteje naslednji dan po prejeti odpovedi.

3. X Nepravočasno odpovedana rezervacija s strani UPORABNIKA: v kolikor je rezervacija termina odpovedana po elektronski pošti (ali pisno s priporočeno pošiljko) 9 ali manj delovnih dni pred terminom izvedbe, se dobroimetje šteje za unovčeno, ker rezervacija NI PRAVOČASNO ODPOVEDANA. V tem primeru uporabnik ne more zahtevati vračila denarja, tudi če se iz kakršnegakoli razloga, ki izvira iz njegove sfere (npr. neudeležba na podlagi lastne želje, neudeležba zaradi nenadne bolezni, prometnih nesreč, zastojev ali drugih razmer v prometu, okvare vozila), vključno zaradi kakršnegakoli nastanka višje sile, nepredvidljivih, neodvrnljivih in neizogibnih okoliščin, na katere ponudnik ni mogel vplivati s svojim ravnanjem.

Opomba!: Dan podanja odpovedi in dan izvedbe rezerviranega termina se NE vštevata v rok 10 delovnih dni. Sicer se za »delovni dan« šteje vsak dan od ponedeljka do petka, razen dni, ki so v skladu z zakonom, ki ureja praznike in dela proste dneve v Republiki Sloveniji, opredeljeni kot dela prosti dnevi.

[1] V skladu z 12. točko 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 98/04) potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri storitvah za prosti čas, pri katerih se naročnik zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku. Dobroimetje se v primeru utemeljenih razlogov nemožnosti udeležbe delavnice / tečaja lahko transformira v darilni bon, ki ga lahko udeleženec podari drugi osebi, v kolikor izkaže, da se tečaja ali delavnice ni zmožen udeležiti v bližnjih prihodnosti (npr. težka poškodba)

Sistem plačevanja letne vadnine za TRENINGE in letne članarine

Treninge organizira in izvaja ponudnik ŠPORTNO DRUŠTVO APNEA SLOVENIJA.

Treningi potekajo skozi vse leto na različnih lokacijah, od 1 x do 3 x tedensko, vse od meseca oktobra pa do konca meseca junija oz. v različnih časovnih obdobjih glede na lokacijo.

Letno članstvo: Pogoj za sodelovanje v programih treningov je veljavno letno članstvo pri društvu ŠPORTNO DRUŠTVO APNEA SLOVENIJA. Za veljavno letno članstvo je potrebno plačati LETNO ČLANARINO, ki znaša 35,00 EUR (na leto) in zapade v roku zapadlosti, opredeljenem v računu poslanem s strani društva. Letna članarina se plača v celoti v enkratnem znesku. Po enem letu se ne obnovi avtomatsko. Plačilo članarine je nepreklicno in vračilo denarnega zneska članarine ni možno v nobenem primeru.

Trajanje: Trening traja uro in petnajst minut (75 minut), pri čemer je trening strukturiran kot suhi trening / ogrevanje 15 minut ter plavalni trening / trening apnee 60 minut. Trener oz. izvajalec programa strukturirano vodi plavalni trening / trening apnee, suhi trening / ogrevanje pa poteka po priporočilih in nasvetih.

Kvaliteta in profesionalizem: Treningi se bodo izvajali smiselno po standardih, ki jih predpisuje Plavalna zveza Slovenije, pri čemer je udeleženec seznanjen s tem, da predstavlja trening apnee posebno športno panogo, ki je ni mogoče v celoti enačiti s športnim plavanjem.

Ponudnik bo poskrbel, da bodo treninge izvajale ustrezno strokovno usposobljene osebe (vaditelji plavanja oziroma inštruktorji prostega potapljanja), pri čemer bo cel čas treninga prisoten vsaj en vaditelj plavanja ali inštruktor. Ponudnik se zavezuje, da bo na strokoven način organiziral in izvajal treninge in pri tem predvsem:

 • ocenil in preizkusil udeleženca in ga razvrstil v ustrezno vadbeno skupino,
 • pripravil program treningov za udeleženca po obdobjih,
 • izbiral in prikazal potrebne vaje in tehnike za izvedbo apnee,
 • izobraževal udeleženca glede varnega izvajanja vaj in tehnik apnee,
 • dajal udeležencu ustrezna navodila in nasvete za čim bolj optimalno izvedbo treninga.

Treningi načeloma potekajo v skupinah do 16 udeležencev, tako da število udeležencev, ki bodo izvajali trening apnee v eni plavalni progi, ne preseže 8 oseb.

Termini: Koledar treningov bo vsakemu udeležencu posredovan ob začetku treningov in pred odločitvijo o pristopu k treningom, torej pred opravljenim plačilom za letno vadnino (predvidoma meseca oktobra). Treningi se ne izvajajo poleti, med prazniki in šolskimi počitnicami.

Lokacije: Treningi (načeloma) potekajo v Ljubljani (v bazenih na lokacijah Tivoli, Kodeljevo, Fakulteta za šport in Murgle) ter v Radovljici, Kranju, Kopru in Novi Gorici in Novem mestu, na dan v tednu, ko bodo potekali treningi za ustrezno skupino v katero bo udeleženec uvrščen, glede na njegovo znanje in zmogljivost ter upoštevaje število razpoložljivih mest.

Prvi obisk treninga: Prvi obisk treninga je spoznavni oziroma predstavitveni trening, ki je namenjen temu, da se udeleženec odloči, ali bo treninge obiskoval v prihodnje ali ne.

Letna vadnina: Za udeležbo na drugem treningu in vseh nadaljnjih treningih mora udeleženec poleg članarine plačati LETNO VADNINO (vadnina variira glede na lokacije (zaradi cene bazenov) in glede na željeno frekvenco obiskovanja treningov).

Lokacije in višina letne vadnine ter trajanja programa treningov je objavljena v zavihku Lokacije in cene na spletni strani www.apnea.si/treningi. V primeru obiska 2 x tedensko se upošteva 5 % popust na sešteti znesek obeh obiskov.

Sprememba zneska letne vadnine: V kolikor se cena najema plavalnih prog tekom sezone zviša za 5% ali več glede na ceno na dan 2.10.2023, si izvajalec pridržuje pravico spremembe zneska vadnine. V tem primeru bo ta obračunana v drugem obroku letne vadnine.

Možnost plačila letne vadnine: Letna vadnina se lahko plača:

Plačilne metode

Ponudnik omogoča plačilo za storitve na sledeč način:

 • Plačilo po UPN obrazcu na bančni račun ponudnika, pri čemer bo račun v PDF obliki poslan po elektronski pošti, v kolikor udeleženec ne bo izrecno zahteval drugače.

Rok za odpoved letne vadnine: Udeleženec je seznanjen z dejstvom, da je število rezerviranih prostih mest v plavalnih progah na bazenih striktno omejeno. V kolikor bi posamezni udeleženec iz kakršnegakoli razloga želel odpovedati letno vadnino, lahko to stori le v predmetnem določenem roku za odpoved, in sicer do desetega tedna trajanja programa.

Obličnost odpovedi: Odpoved letne vadnine se poda po elektronski pošti (ali pisno s priporočeno pošiljko) tako, da je odpoved (elektronsko ali priporočeno) poslana do datuma iz prejšnjega odstavka. V tem primeru je udeleženec upravičen do neplačila drugega obroka vadnine (prvi obrok vadnine pa mora vseeno plačati) oziroma vračila sorazmernega dela celotnega zneska letne vadnine, v kolikor je letno vadnino plačal v enkratnem znesku.

Oprema: Udeleženec si bo na lastne stroške in sam priskrbel ustrezno opremo za izvedbo treninga (plavalna očala, plavuti, uteži ipd.)

Neporavnane obveznosti

Ponudnik je udeležencem, ki zamujajo s plačilom, upravičen zaračunati zakonske zamudne obresti.

Pravice in dolžnosti udeležencev, ki želijo pridobiti certifikat SSI

Udeleženec, ki želi pridobiti certifikat SSI, se mora ravnati skladno z njihovimi pravili. V zvezi s tem bo takšnim udeležencem ponudnik poslal povezavo s katero se bo udeleženec lahko prijavil v SSI sistem, se bo moral pred izvedbo storitev seznaniti ter strinjati tudi z vsebino dokumentov, pripravljenih s strani SSI. Navedeni dokumenti prav tako sestavljajo integralne sestavne dele pogodbe med takšnim udeležencem in ponudnikom, pri čemer pa ponudnik udeleženca seznanja, da na vsebino dokumentov nima nikakršnega vpliva in za njih ne nosi nikakršne odgovornosti.

Pritožbeni postopek in dodatne informacije

Udeleženci in tretje osebe lahko kakršnekoli reklamacije, pritožbe ali predloge s spletno stranjo ter zaprosila po dodatnih informacijah naslovijo na naslov: info@apnea.si

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. Zato si ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno in ne po sodni poti, upoštevaje navedeno pa ponudnik zagotavlja učinkovit sistem obravnavanja pritožb. Ponudnik bo udeležencu v 5 delovnih dneh po prejemu pritožbe potrdil prejem pritožbe ter ga obvestil o poteku in trajanju pritožbenega postopka (vsaj 10 delovnih dni).

Delovanje spletnih strani in omejitev odgovornosti

Ponudnik si bo prizadeval zagotoviti nemoteno in brezhibno delovanje spletne strani in ažurnost in točnost njenih vsebin.

Brez predhodnega pisnega dovoljenja se podatkov in vsebin na spletni strani ne sme kopirati, razmnoževati ali jih distribuirati na kakršen koli način. Ponudnik si pridržuje pravico do sprememb vsebin, objavljenih na spletni strani.

Vsi udeleženci objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Zaradi nepredvidenih nepooblaščenih (npr. hekerskih) vdorov in možnosti tehničnih napak ponudnik ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi udeležencu ali drugi osebi nastala zaradi obiska spletne strani, ne glede na razlog nastanka škode. Ponudnik v zvezi s spletno stranjo ne odgovarja za morebitno netočnost in neaktualnost objavljenih vsebin, nedosegljivost spletne strani, slabšo kakovost, motnje pri dostopu do spletne strani ali pri uporabi spletne strani, nedelovanje spletne strani.

Ponudnik nima drugih »partnerskih« spletnih strani pod svojim okriljem. Ne glede na to si ponudnik pridržuje pravico uporabe povezave do drugih spletnih strani, ki niso pod nadzorom ponudnika. Za informacije in gradiva ter druge vsebine, ki so na voljo na spletnih straneh tretjih oseb ponudnik ne odgovarja.

Dovoljena uporaba

Vse informacije in podobe na spletnem mestu so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. Za vsako morebitno obdelavo (npr. prikazovanje, predelava, distribuiranje, kopiranje, reprodukcija, objava, prenos) je zahtevano predhodno soglasje ponudnika in vir https://www.apnea.si/.

Z uporabo spletne strani se ne pridobi nobene pravice intelektualne lastnine oziroma nobene avtorske ali avtorski sorodne pravice. Vsi in vsakršni elementi spletne strani (vključno z objavljenimi slikami) so zavarovane z avtorskimi in/ali drugimi pravicami intelektualne lastnine, ne glede na dejstvo ali so take pravice posebej registrirane ali ne.

Spletno stran je dovoljeno uporabljati samo za namen naročila, informiranja ter seznanitve s storitvami, ki jih nudi ponudnik. Kakršnekoli drug namen ali način uporabe je prepovedan. V primeru nedovoljene uporabe spletne strani lahko ponudnik prepreči ali omeji uporabo spletne strani. To določilo ne posega in ne zmanjšuje pravice ponudnika do drugih z veljavno zakonodajo dopuščenih ukrepov.

Končne določbe

V primeru, da naročnik(i) in ponudnik skleneta(jo) posebni medsebojni dogovor (pisno ali po elektronski pošti) in v primeru nasprotja med določbami dogovora ter vsebino teh Splošnih pogojev poslovanja, veljajo določbe dogovora.

Ponudnik sme kadarkoli spremeniti ali dopolniti te pogoje. Spremembe pričnejo veljati 15 dni po objavi na spletni strani oziroma pisnem obvestilu preko e-pošte. Za naročnika / udeleženca / stranko / uporabnika v vsakem primeru veljajo Splošni pogoji poslovanja, s katerimi je bil le-ta seznanjen v trenutku naročila. Šteje se, da uporabnik soglaša s spremembami Splošnih pogojev poslovanja, če po objavi sprememb nadaljuje z uporabo spletne strani.

Vsi spori povezani z uporabo storitev ponudnika se rešujejo v skladu s slovenskim pravom.

Predmetni Splošni pogoji poslovanja se v fizični obliki hranijo na poslovnem naslovu ponudnika, prav tako pa so objavljeni na spletni strani.

Ti pogoji začnejo veljati z dnem objave na https://www.apnea.si/.

10. avgust 2023